پادشاهی کهن (۲۱۸۱–۲۶۸۶ پ. م)

یازار :

+0 به یه ن
سلاطین قدیم مصر فرعون نام داشتند. فراعنهٔ مصر از بیست و شش سلسله بوده و تاریخشان تقریباً سه هزار سال را شامل می‌شود. پایتخت مصر گاهی منفیس و زمانی تب بوده‌است. قدرت و عمران این مملکت در عهد سلطنت توتمس سوم و رامسس دوم که از فراعنهٔ تب بودند، به بالاترین درجه رسید.

تاریخ ادوار فراعنه را می‌توان به چهار دورهٔ اصلی تقسیم کرد.

    دولت قدیم منفیس
    اهرام
    دولت وسطی
    دولت تازهٔ تب

  • [ ]